Školní vzdělávací program

Rok v mateřské škole

Záměrem našeho Školního vzdělávacího programu „ Rok v mateřské škole“ je podporovat zdravý vývoj dítěte, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, vést je ke zdravým životním postojům.

V průběhu celého roku seznamovat děti s přírodou od podzimu do léta.
Uvádět děti do společenství ostatních lidí a osvojit si společenské návyky. Seznamovat děti se společenským a kulturním prostředím.

Rozvíjet duševní pohodu dětí, jejich intelekt a řeč.

Vytvářet u dětí elementární povědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí (enviromentální výchova).

ŠVP je založen na metodách pozorování, přímých zážitků, využívání dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Zastoupeno je cílené učení – příprava na vstup do základní školy.

A v neposlední řadě respektování sociálních a emočních potřeb dětí, vytváření pohodového prostředí v mateřské škole.

Vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu „Rok v mateřské škole“ je rozdělen do 6 integrovaných bloků :

I.   Rok v mateřské škole začíná
II.  Rok v přírodě
III. Rok v pohádkách
IV.  Rok se zvířátky
V.   Rok slavností a tradic v mateřské škole
VI.  Rok v poznávání světa

Nabízené aktivity:
Informativní schůzka pro rodiče
Dopravní hřiště
Divadlo v MŠ
Návštěva kina
Mikulášská nadílka
Besídky pro rodiče a děti
Karneval
Hasičský den
Tématické dny v MŠ
Školní výlet dle aktuální nabídky
Oslavy Dne dětí
Výlet předškolních dětí na kolech
Spaní v mateřské škole
Vystoupení dětí ve spolupráci s obcí
Slavnostní loučení předškolních dětí na Obecním úřadě

Dále:
– angličtina pro předškoláky
      – součástí Školního vzdělávacího programu
– zapojení do projektu „Putovní olympiáda“ mateřských škol
      – sportování nejen pro radost
– pro podporu zdraví a pohybových aktivit:
      – solná jeskyně
      – sportovní školička