Author Archive

Školní řád

17 listopadu, 2010 - 9:10 pm Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VELTRUBY

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců  dětí v mateřské škole a povinnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
 • Obsah školního řádu je stanoven zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami , např.zákon 107/2005 Sb. O školním stravování, zákonem 117/1995 Sb. O statní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů.
 • Údaje o mateřské škole :
  • Zřizovatel Mateřské školy Veltruby okres Kolín : Obec Veltruby
  • Statutární zástupce Marcela Tesaříková
  • Typ MŠ : celodenní
  • Adresa MŠ : Mateřská škola Veltruby, okres Kolí , Sportovní 326, 280 02 Veltruby
  • Telefon :        321 795 755
  • E-mail :                msveltruby@seznam.cz a sveltruby@quick.cz
 1. Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnotách mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy.

2. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 – 6 let na základě písemné žádosti.
 • Zápis dětí se provádí v měsíci březnu. Datum zápisu zveřejňuje ředitelka školy ve vývěskách v obcí Veltruby a Hradišťko I., dále v budově školy a hlášením obecního rozhlasu.
 • O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy . Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte mateřská škola vydává do 30 dnů od zápisu.
 • Ředitelka dohodne se zákonnými zástupci dítěte docházku a způsob stravování,´.
 • Před zahájením docházky dítěte do mateřské školy odevzdají rodiče dítěte ředitelce řádně vyplněný evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře o zdravotní způsobilosti a řádném očkování.
 • Rodiče nahlásí školy každou změnu v těchto údajích.
 • Informace o dětech jsou důsledně využívány pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a uplatnění  zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím.

3. UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání :

 • Dítě bez omluvy zákonného zástupce do mateřské školy po dobu delší než dva týdny nedochází
 • Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • V průběhu zkušebního pobytu dítěte v mateřské škole – na základě doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení
 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném, nebo dohodnutém náhradním termínu

4.PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 • Provoz mateřské školy je od 6,30  do 16,00 hodin.Děti se do MŠ scházejí do 8,30 hodin. Děti z 1.třídy se do 7,45 hodin scházejí v přízemí, potom s p.učitelkou přecházejí do své třídy, odpoledne se třídy opět spojují.
 • Denní režim :

6,30 – 9,00 hodin               ranní hry, spontánní činnosti, námětové, výtvarné a pracovní

Činnosti, cvičení

9,00 hodin                            Hygiena, svačina

9,15 – 9,45 hodin               řízené a spontánní činnosti

9,45 – 11,45 hodin             pobyt venku – na zahradě, pískovišti, vycházky do okolí, dětské                                        hřiště v obci

11,45 hodin                         hygiena, oběd

12,15 – 14,00hodin            hygiena (čištění zubů), příprava na odpočinek, poslech pohádky,                                        odpočinek, pro nespavé děti zájmové, klidové činnosti

14,15 hodin                         svačina

do 16,00 hodin    hry, spontánní činnosti

 • Zákonný zástupce oznámí  mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte.Na tentýž den omlouvají rodiče děti nejpozději do 7,00 hodin, telefonicky nebo osobně.
 • Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé , v případě výskytu infekčního onemocnění u dítěte, jsou rodiče povinni tuto skutečnost nahlásit mateřské škole.
 • Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ jsou rodiče telefonicky vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 • Učitelka má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení, jestliže dítě jeví známky nemoci.
 • Za bezpečnost dětí v mateřské škole zodpovídá pedagogický pracovník, který dítě převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Pokud se zákonní zástupci nechají zastupovat, vyplní předepsaný formulář „Zmocnění“.
 • Ochrana před patologickými jevy je zajištěna poučením dětí o tom, že někteří lidé mohou mít zlé úmysly, formou hry stimulují správné jednání v případě, že jsou ohroženy cizí osobou, směřujeme  ke kompetencím rozlišovat nebezpečí, chovat se obezřetně. Mít povědomí o ochraně zdraví.
 • Děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s majetkem mateřské školy, hračkami a pomůckami. Rodiče se podílejí na drobných opravách hraček. Poskytují drobný materiál k výtvarným a pracovním činnostem.
 • Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsících červenci a srpnu. Rozsah přerušení nebo omezení provozu stanoví ředitelka školy p dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení oznámí  ředitelka zákonnému zástupci dítěte 2 měsíce předem.
 1. PLATBA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 • Úplata za předškolní vzdělávání podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání je upravena vyhláškou Mateřské školy Veltruby. Aktuální výši úplaty stanoví ředitelka na daný školní rok a je sdělena zákonnému zástupci nejpozději do 30.června předcházejícího školního roku. Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí po celý školní rok (  od1.9. do 31.8.).Děti docházející do MŠ na 4 hodiny denně je výše úplaty  2/3 základní částky.
 • Stravování je zajištěno podle platných vyhlášek a norem (viz Provozní řád ŠJ) třikrát v průběhu dne. Je zaveden pitný režim. Úhrada školního stravování se provádí platbou přes účet, sběrný účet ČS nebo složenkou. Platba musí bát provedena do 15. dne téhož měsíce. Vyúčtování stravného je prováděno pravidelně každý následující měsíc. Po skončení docházky dítěte do mateřské školy je provedeno konečné vyúčtování.
 • Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je vážné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35,odst.1d).

Mateřská škola zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnotách mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH
 • Práva dítěte se řídí Úmluvou o právech dítěte
  • Dítě má právo na život, svou vlast, žít v rodině, mít kamarády, mluvit jazykem svých rodičů
  • Dítě má právo učit se, vzdělávat
  • Dítě má právo na svůj vlastní názor
  • Dítě má právo na pomoc v nemoci, život v bezpeční, na ochranu před násilím a zanedbáváním
  • Dítě má právo na rozvíjení svých zájmů, nadání a právo na svůj volný čas
  • Dítě má právo žít v míru a na přátelství s dětmi a dospělými ze všech zemí světa

 • Povinnosti dětí :
  • Vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou
  • Užívat spontánně prostředí celé třídy za předpokladu dodržování smluvených pravidel
  • Účastnit se i neúčastnit aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi
  • Nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost
  • Po dokončení činnosti uklidit hračky nebo pomůcky na své místo
  • Dodržovat hygienické a společenské návyky
  • Konflikty snažit se řešit ústní dohodou
 • Práva a povinnosti zákonných  zástupců :
  • Rodiče mají právo na informace  o svých dětech
  • Seznamují se s dokumenty školy – ŠVP – mají právo se těmto dokumentům vyjadřovat
  • Respektovat Školní řád
  • Znát a respektovat pravidla soužití v mateřské škole
  • Zapojovat se do života školy, konzultovat nápady, navrhovat změny
  • Účastnit se společných schůzek, akcí školy, sledovat nástěnky
  • Spolupracovat s učitelkou svého dítěte tak, aby byla zajištěna péče o dítě v souladu s rodinou
  • Upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního stavu dítěte(zdravotní stav, nemoc)
  • Omluvit nepřítomnost dítěte v mateřské škole
  • Možnost vstupovat do třídy
 • Ředitelka školy :
 • Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání
 • Stanovuje organizaci a podmínky provozu
 • Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti ČŠI a dalších kontrolních orgánů a přijímá následná opatření
 • Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovnic
 • Pedagogické pracovnice :
  • dodržují školskou legislativu, zejména zákon 564/2004 Sb. a vyhlášku o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb.
  • odpovídají za výchovně vzdělávací práci
  • jsou odpovědné za bezpečnost a ochranu dětí v době, kdy dítě převezmou od zákonných zástupců nebo osoby jimi pověřené až do doby, kdy dítě předají jiné pedagogické pracovnici, rodičům nebo pověřené osobě
  • při komunikaci jsou vstřícné, podporující a emfatické, poskytují poradenskou činnost

Vzdělávací program

17 listopadu, 2010 - 9:09 pm Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vzdělávací program

Objevujeme svět kolem nás

Záměrem našeho Školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět kolem nás“ je podporovat zdravý vývoj dítěte, rozvíjet pohybové i manipulační dovednosti dětí, vést je ke zdravých životním postojům.

V průběhu celého roku seznamovat děti s přírodou od podzimu do léta.

Uvádět děti do společenství ostatních lidí a osvojit si společenské návyky.Seznamovat děti se společenským a kulturním prostředím.

Rozvíjet duševní pohodu dětí, jejich intelekt a řeč.

Vytvářet u dětí elementární povědomí o okolním světě a vlivu člověka na životní prostředí (environmentální výchova).

ŠVP je založen na metodách pozorování, přímých zážitků, využívání dětské zvídavosti a potřeby objevovat.

Zastoupeno je cílené učení – příprava na vstup do základní školy.

A v neposlední řadě respektování sociálních a emočních potřeb dětí, vytváření pohodového prostředí v mateřské škole.

Aktivity Školky

17 listopadu, 2010 - 8:56 pm Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktivity Školky

Aktivity mateřské školy

 • Informativní schůzka pro rodiče na počátku školního roku
 • Návštěva dopravního hřiště (2x ročně)
 • Hasičský den
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka pro děti a rodiče
 • Koncerty v ZUŠ Kolín (2x ročně)
 • Divadelní představení v mateřské škole – několikrát ročně
 • Karnevalový týden
 • Jarní besídka pro děti a rodiče
 • Školní výlety dle aktuální nabídky
 • Výlet předškolních děti na kolech
 • Oslavy Dne dětí v MŠ
 • Tématické dny v MŠ – Čarodějnice, Námořnický nebo Indiánský den
 • Společné sportování dětí z MŠ a ZŠ
 • Návštěvy předškoláků v ZŠ
 • Slavnostní loučení s předškolními dětmi na Obecním úřadě
 • Vystoupení dětí na akcích obce – Vítání občánků

Podle zájmu rodičů

 • výuka angličtiny v mateřské škole
 • školka v přírodě
 • návštěvy solné jeskyně v Kolíně