Informace pro rodiče

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. David Záhora, e-mail: poverenec@gepardservices.cz

“Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl ustanoven na základě Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností (subjektem údajů).


Průběh dne v mateřské školky

6:30 – 8:30 Spontánní hry dětí, výtvarné, pracovní, námětové činnosti
9:00 – 9:15 Ranní cvičení a hygiena, dopolední svačina
9:15 – 9:45 Řízené a spontánní činnosti – rozvíjení poznání, jazykové, matematické, hudební a pohybové činnost
9:45 – 11:45 pobyt venku – na školní zahradě, dětské hřiště v obci, vycházky do okolí a hygiena , oběd
12:15 – 16:00 hygiena (čištění zubů),odpočinek, klidové ,zájmové činnosti, odpolední svačina, zájmová činnost dětí a spontánní hry

Provoz mateřské školy 6,30 – 16,00 hodin
Stravné 34,- Kč /den (2 svačiny, oběd)
Co potřebují děti do mateřské školy
(Bačkory, oblečení do třídy, oblečení na pobyt venku,pláštěnku, holínky, náhradní spodní prádlo, tričko a pyžamo)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Vydal: Mateřská škola Veltruby, okres Kolín

Schválila: ředitelka školy Marcela Tesaříková

Účinnost: 01. 04. 2017

Závaznost: směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při
rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu

vzdělávání


Organizace předškolního vzdělávání se řídí ustanovením § 24 zákona
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Veltruby,
okres Kolín, po projednání se zřizovatelem stanovuje následující kritéria,
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí
podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního
počtu dětí pro mateřskou školu.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1. Děti, které dosáhnou 6 let věku v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku a dítě s povoleným odkladem školní docházky
ze spádové oblasti Mateřské školy Veltruby, okres Kolín (děti s trvalým
bydlištěm v obci Veltruby nebo Hradišťko I.

2. Děti ze spádové oblasti Mateřské školy Veltruby s trvalým bydlištěm v
obci Veltruby nebo Hradišťko I. podle věku.

3. Ostatní děti.

Každá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaná zákonnými
zástupci bude zaregistrována pod registračním číslem. Rozhodnutím, kterým
se vyhovuje žádosti o přijetí, bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů
pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude vyvěšen na budově školy a
zveřejněn na webových stránkách školy, tímto zveřejněním se považují
rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání bude doručeno poštou.

ZÁSADY K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Kromě kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dodržuji tyto zásady vycházející ze zákonných norem:

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla ve věku od tří do šesti let. Děti se přijímají k docházce na předškolní vzdělávání od následujícího školního
roku. Vznikne-li možnost přijetí dítěte doplněním uvolněného místa v průběhu školního roku, je možno doplňovat řádně přihlášené a neumístněné děti po
dohodě s ředitelkou školy, podle zákona 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon).

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo lékařským potvrzením, podle zákona č. 258/2000 Sb., § 50,
v platném znění.

Kapacita mateřské školy stanovená hygienickými předpisy nesmí být překročena a je závazně stanovena ve školském rejstříku, dle vyhlášky MZ č. 410/2005.

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení a vydává do 30 dnů od podání žádosti zákonným
zástupcům dítěte rozhodnutí. Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu s výsledkem odvolat do 15 dnů od data doručení. Odvolání se podává
prostřednictvím ředitelky školy.

Způsob docházky a termín nástupu dítěte do mateřské školy mohou rodiče dohodnout při zápisu do mateřské školy. Tímto dnem vzniká povinnost zákonným
zástupcům platit školné i v případě, že dítě nastoupí k docházce po tomto datu.

Tyto zásady jsou platné i pro děti se státní příslušností jiného členského státu EU a pro cizince, kteří nejsou občany EU a mají oprávnění k pobytu nad 90
dnů, popřípadě zvláštní postavení cizince dle výčtu v § 20 odst. 2 písm. D) školského zákona.